Knihovní řád


Město Roztoky, jako zřizovatel městské knihovny, v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu a ve smyslu ustanovení § 4, odst.6 zákona č.257/2001 Sb. /knihovní zákon/ vydává tento Knihovní řád městské knihovny:
I. Základní ustanovení
Čl. 1. Poslání a činnost knihovny
Městská knihovna Roztoky je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen knihovní zákon), a je zřízena zejména za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, § 4 a § 14 knihovního zákona.
Čl. 2. Veřejné knihovnické a informační služby
Knihovna poskytuje uživatelům bezplatně veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména bezplatně poskytované:
I. výpujční služby
- půjčování v budově knihovny - prezenční půjčování (není evidováno)
- půjčování mimo knihovnu - absenční půjčování
II. výpujční služby
- informace o katalozích, fondech, informačních bázích, a využívání knihovny
- informace bibliografického a faktografického charakteru
III. přístup na internet
Knihovna poskytuje další služby za úplatu ve výši stanové ceníkem, který je součástí tohoto knihovního řádu: Reprografické a meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby poskytuje knihovna v souladu s požadavkem ustanovení § 4, odst. 2 a 4 knihovního zákona, tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše vynaložených nákladů (např. za registraci uživatelů, za reprografické služby, meziknihovní výpůjční služby). Základní poplatky za registraci uživatele - 60 Kč/rok (další nebo nová registrace uživatele). Registrace uživatele mladšího 15 let včetně, který má jako garanta jiného uživatele staršího 15 let, je od registračního poplatku osvobozena. Garantem může být libovolný jiný uživatel starší 15 let, pokud s tím souhlasí zákonný zástupce uživatele při podání přihlášky, výslovně jím nemusí být zákonný zástupce uživatele.
Čl. 3. Registrace uživatele
Uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě přihlášení ověřeného pracovníkem knihovny podle osobních dokladů, u právnických osob na základě písemného pověření.
Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatele.
Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě žádosti o registraci podané zákonným zástupcem. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, Praha 3.
Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jehož požadavky jsou vyjádřeny ve vnitřní směrnici a dalších obecně závazných předpisů, zejména pak Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Čl. 4. Osobní údaje
4.1. Nakládání s osobními údaji uživatelů
Městská knihovna Roztoky zpracovává osobní údaje uživatelů, potřebuje-li je pro poskytování svých služeb nebo výkon zákonem nařízených činností. Při zpracování údajů udržujeme soulad s legislativou Evropské unie i legislativou České republiky.
4.2. Jaké údaje sbíráme a k čemu je využíváme
Knihovna je otevřený prostor a její služby může využívat každý. Základním dokumentem, upravujícím práva a povinnosti knihovny i uživatelů, je tento Knihovní řád. Některé služby může knihovna poskytovat pouze konkrétnímu uživateli, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Jde zejména o půjčování dokumentů mimo prostory knihovny (tzv. absenční) a služby na to navázané (správa čtenářského konta, rezervace, historie výpůjček, upozornění na blížící se konec výpůjční doby, či její překročení a další služby).
4.3. Údaje pro poskytování služeb
Pro půjčování dokumentů uživatelům mimo prostory knihovny potřebujeme základní údaje o uživateli, který chce tyto služby využívat, tedy jméno a příjmení, adresu a datum narození. V případě dětí do 15 let pak potřebujeme stejné údaje od jejich garanta. Tyto údaje jsou zpracovávány z důvodu ochrany knihovního fondu, kterou knihovně ukládá knihovní zákon.
Kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo) využíváme pro efektivnější komunikaci s uživateli a pro jejich informování o stavu čtenářského konta a splněných rezervacích. Prostřednictvím svého čtenářského konta si může uživatel nastavit, které zprávy chce od knihovny e-mailem dostávat. Poštovní adresu uživatele využíváme, pokud je nutné jej upomenout o nevrácené výpůjčky.
Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu dokumentu pro případ řešení sporných situací i pro přehled uživatele o jeho čtenářské historii. V případě, že si uživatel nepřeje historii výpůjček uchovávat, může požádat o její smazání osobně v knihovně, nebo si ji smazat sám prostřednictvím svého čtenářského konta.
Na základě znalosti uživatelů, kteří knihovnu pravidelně využívají, a jejich potřeb, můžeme své služby rozvíjet. Údaje z výpůjční činnosti mohou posloužit např. k rozvoji knihovny, úpravám otevírací doby nebo nákupu nových dokumentů.
4.4. Kde své údaje najdete
Náhled osobních údajů, které knihovna o uživatelích uchovává, nabízí online čtenářské konto, které je dostupné každému uživateli po přihlášení (uživatelské jméno, heslo) na webových stránkách knihovny. Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o uživateli (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček od začátku registrace, platební údaje včetně historie plateb a informace o zadaných rezervacích, o akvizičních návrzích a další údaje.
Uživatel má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. První výpis v roce poskytneme zdarma nejdéle do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele, další výpis ve stejném roce bude zpoplatněn dle ceníku kopírování a tisku knihovny.
4.5. Aktuálnost a úprava osobních údajů
Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme uživatele, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. O změnu osobních údajů si uživatelé mohou zažádat ve svém čtenářském kontě. Upozorňujeme, že některé zprávy knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail.
4.6. Jak dlouho údaje uchováváme
Údaje včetně peněžních transakcí uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o dva roky. Během těchto dvou let má tak uživatel možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček. Po uplynutí této doby údaje knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné uživatele identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely.
O anonymizaci údajů může uživatel požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny. Uživatel si také může požádat o uchování svých osobních údajů o další rok, i pokud nemá platný čtenářský průkaz, a to i opakovaně.
4.7. Zpracování jinými subjekty
Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů v knihovním systému KOHA. Předání osobních údajů výhradně pro zlepšení funkce knihovního systému je možné pouze na základě souhlasu Rady města Roztoky.
4.8. Osobní údaje pod kontrolou
Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému online kontu dalším osobám. Heslo si volte v souladu s doporučeními pro bezpečné heslo.
4.9. Ochrana osobních údajů v ČR
Česká republika je jako členská země Evropské unie povinna respektovat jednotnou legislativu Evropské unie. V současné době pro ochranu osobních údajů je to zejména nařízení 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé také jako GDPR, které je účinné od 25. 5. 2018. Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na vedoucího Městské knihovny Roztoky.
Čl. 5. Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny
Uživatelé jsou povinni se řídit Knihovním řádem a dodržovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná k udržení pořádku a ochraně majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za škodu, kterou způsobil a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat elektronicky, písemně nebo ústně pracovníkům knihovny.
Čl. 6. Pokyny pro používání výpočetní techniky
Knihovna poskytuje přístup k síti internet podle § 4 odst. 1 písmeno d) knihovního zákona. Uživatel při použití informační techniky knihovny musí dbát na požadavky autorského zákona i dalších předpisů a je plně odpovědný za jejich případné porušení. Knihovna nesleduje a neomezuje přístup k internetu vyjma přístupu k pornografickým stránkám, jejichž navštěvování je v knihovně zapovězeno.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů knihovny, vyjma volně přístupných programů (Freeware, Shareware, Open Source).
Využívání automatizovaného systému oběhu knih není povinné ani nárokové. Pokud bude uživatel působit při jeho užívání nepředvídatelnosti a narušovat provoz knihovny jakýmkoli způsobem, tak mu bude možnost tento systém využívat odepřena. Tím není omezeno právo používat služeb knihovny dosavadním způsobem.
II. Výpůjční řád
Čl. 7. Zpřístupňované knihovní dokumenty
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, případně z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb.
Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č.88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen.
Čl. 8. Rozhodnutí o půjčování
Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7 knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
- kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
- které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
- které byly zapůjčeny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
Čl. 9. Postupy při půjčování
Při převzetí výpůjčky si uživatel dokument prohlédne a případné závady oznámí pracovníkovi knihovny.
Dokument, který je vypůjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje.
Čl. 10. Výpůjční lhůty
Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a zároveň není-li již dokument rezervován pro jiného uživatele. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat neodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
Čl. 11. Vracení vypůjčeného dokumentu
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
Čl. 12. Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
Uživatel ručí za vypůjčený dokument, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení si může uživatel vyžádat potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí dokument, zapůjčený mimo knihovnu, ve stanovené lhůtě, informuje jej knihovna o prošlé lhůtě. Za tuto upomínku účtuje knihovna uživateli smluvní pokutu ve formě poplatku za upomínku, a to v rozsahu stanoveném v Čl. 14 knihovního řádu.
Jestliže uživatel ani po upomenutí dokument půjčený mimo knihovnu nevrátí, bude se jeho vrácení knihovna domáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou je uživatel povinen uhradit knihovně náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání a případně i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb a uchovat jeho osobní údaje.
Čl. 13. Reprografické služby
Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují i z fondu knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie autorského díla zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č.121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (zejména při zřejmém porušení autorských práv, a dále pokud obsahem kopie jsou pornografické materiály nebo šíření rasové, etnické, národnostní, náboženské či třídní zášti nebo zášti vůči jiné skupině osob). Rozhodnutí o neprovedení kopie činí pracovník knihovny dle pokynů vedoucího knihovny.
Čl. 14. Ceník placených služeb a poplatků
Registrační poplatek
uživatel (i uživatel mladší 15 let bez garanta) 60Kč/rok
uživatel mladší 15 let s uvedeným garantem Zdarma
Příspěvek na poštovné při meziknihovní výpůjční službě 30Kč
(případné účtované zpozdné ze strany půjčující knihovny zaplatí uživatel)
Příspěvek na poštovné při Mezinárodní MVS ve výši zaplaceného poštovného
Smluvní pokuta – poplatek za upomínku
1. upomenutí (výpůjčka přesahuje 31 dní) 10Kč
2. upomenutí (výpůjčka přesahuje 61 dní) 20Kč
3. upomenutí (výpůjčka přesahuje 91 dní) 30Kč
Nevyzvednutá rezervace
Ceny za reprografické služby (kopírování, tisk) včetně DPH
Černobílé:
A4 jednostranně 3Kč
A4 oboustranně 4Kč
A3 jednostranně 5Kč
A3 oboustranně 6Kč
Barevné:
A4 jednostranně 6Kč
A4 oboustranně 8Kč
A3 jednostranně 10Kč
A3 oboustranně 12Kč
Náročná úprava dokumentu před tiskem může být zpoplatněna manipulačním poplatkem 100 Kč za hodinu práce.
Čl. 15. Půjčování majetku a pronájmy knihovny
přednáškový sál 100Kč/hod
Vedoucí knihovny může poplatek odpustit, pokud se jedná o nekomerční veřejnou akci, prodejní akce jsou v knihovně zapovězeny.
altán 100Kč/den
reproduktory pro venkovní akce 100Kč/den
projektor 20 Kč/den
jiné, zde výslovně neuvedené po domluvě s vedoucím knihovny, který pronájem stanoví po domluvě. Vedoucí knihovny rozhoduje o půjčení s ohledem na provozní potřeby knihovny i pořádání akcí Města Roztoky, zamítnutí požadavku o půjčení zdůvodní na žádost i písemně. Proti rozhodnutí vedoucího Městské knihovny je možno se odvolat k Tajemníkovi MÚ.
III. Postihy za nedodržení ustanovení knihovního řádu
Čl. 16. Náhrada škody
Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním své povinnosti podle ustanovení § 2894 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákona, ve znění pozdějších předpisů. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu tentýž dokument v jiném vydání, jiný dokument nebo finanční náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou dokumentu vznikly. Do vyřešení způsobu náhrady ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
Čl. 17. Sankce za porušení povinností uživatele
Smluvní pokuta:
Povinnost platit smluvní pokutu uživateli vzniká dnem, který následuje po dni, ve kterém skončila stanovená výpůjční lhůta. Připadne-li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, vzniká tato povinnost nejbližší další výpůjční den.
Smluvní pokutu je možné prominout, pokud je překročení výpůjční lhůty kratší než 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.
Vymáhání nevrácených výpůjček:
Nezávisle na vymáhání smluvní pokuty vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách / z nichž poslední je doporučený dopis/ následuje vymáhání právní cestou.
V případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit náklady právního zastoupení. Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
Ztráta čtenářského průkazu:
Za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu, ztraceného v období jeho platnosti, se účtuje manipulační poplatek ve výši 20 Kč.
Nevyzvednutá rezervace:
Nevyzvednutá rezervace je taková rezervace, jejíž splnění bylo uživateli oznámeno a rezervovaný dokument pro něj byl připraven k vyzvednutí 10 pracovních dnů, ve kterých byla knihovna otevřena, a tento rezervovaný dokument nebyl uživatelem vyzvednut a uživatel nepožádal knihovnu o zrušení rezervace.
IV. Závěrečná ustanovení
Znění knihovního řádu bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky číslo 354-14/18. dne 3. 10. 2018. Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
Tento knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 4. 10. 2018 a nahrazuje znění dosavadního knihovního řádu.